مزایای کلایمر

مزایای کلایمر

  • ظرفیت بار زیاد
  • سرعت زیاد
  • زمان نصب و برچیدن حدود %30 سریعتر از داربست معمولی
  • کاهش هزینه کار
  • کاهش اتصالات ساختمان
  • بهبود امنیت سایت در ساعات کاری و بعد از آن
  • می توان موارد و تجهیزات را به سکویی برد که باعث کاهش خرابی کار کارگران می شود.
  • و...